ShenyangShenYang for <ELLEMEN> China,2014.05.

Model:Guobin Zhang Stylist: Jiangwei Dong